Contact
Telefon:0268 707 784
07844.020.90
Email:clienti@smart-pc.ro
PROGRAM:
L - V09:30 - 19:30
Sam09:30 - 15:30
DumINCHIS

Articolul 1 - SCOPUL


Termenii și condițiile generale de vânzare (în cele ce urmează TCGV) se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC Lista Tech SRL, prin intermediul magazinului virtual http://www.smart-pc.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parți.


În acest TCGV, următorii termeni vor însemna:


  • Cumpărător: persoana, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o Comanda.
  • Vânzător: societate comerciala SC Lista Tech SRL, având sediul social în Brașov, Str. Berzei Nr.16, Bl.C7 Sc.A, număr Registrul Comerțului J08/1191/2007, CUI RO21654407.
  • Bunuri și Servicii: orice proiect la cheie, echipament, material și/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
  • Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
  • Contract:Comanda confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.
  • Drepturi de proprietate intelectuala (în cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor asa cum sunt precizate în comandă.


Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE


Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul http://www.smart-pc.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importantei:


  • Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare)
  • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
  • TCGV


Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când exista o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.


Articolul 3 - VALABILITATE


Prezentul Contract intra în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.


Articolul 4 - EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI


Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;


Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fiselor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spațiu si coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însa vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante conform informațiilor primite de la Producători, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;


Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.


Articolul 5 - CESIONAREA ȘI SUB-CONTRACTAREA


Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fată de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.


Articolul 6 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALA (DPI)


Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe parți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum și însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea Lista Tech SRL. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.


Articolul 7 - CONFIDENȚIALITATE - PUBLICITATE


Toate planurile, documentele și informațiile de orice natura furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcuta de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vanzătorului.


Articolul 8 - TERMENE PENALITĂȚI


În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau primire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea Vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevazut în factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se in termen de 3 zile lucrătoare. Termenul de finalizare, dac-a nu este modificat de Vânzător prin anunțarea Cumpărătorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.


Articolul 9 - FACTURARE - PLĂȚI


Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.


Pentru componentele achiziționate de la SC Lista Tech SRL, ce alcătuiesc un sistem complet se poate opta pentru asamblarea contra cost. Pentru desigilarea produselor și asamblarea acestora este necesara achitarea în prealabil a unui avans sau a întregii sume. În cazul utilizării de componente care nu sunt achiziționate de la SC Lista Tech SRL, nu ne asumam responsabilitatea compatibilității.


Articolul 10 - RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI


Livrare


Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem door-to-door către Cumpărător.


Transport - Ambalare


În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile in momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor pe teritoriul României.


Servicii la fața locului


Vânzătorul poate asigura, la solicitarea expresa a Cumpărătorului– servicii constând în descărcarea, instalarea, pornirea și acceptarea livrării. Aceste servicii vor fi negociate direct între Vânzător și Cumpărător, în ceea ce privește prețul, condițiile de plată și condițiile de furnizare a acestora.


Articolul 11 - ACCEPTARE


Acceptarea va fi făcuta atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distantă, ceea ce conferă Cumpărătorului (numai în condițiile actului normativ menționat) dreptul ca în termen de 14 zile să denunțe unilateral Contractul, urmând să primească în termen de 15 de zile de la denunțarea unilaterală în scris (document semnat de Cumpărător și transmis electronic sau prin postă cu confirmare de primire) prețul Contractului, condiționat de returnarea Bunurilor și Serviciilor. Vânzătorul are dreptul ca atunci când considera ca acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție sa solicite daune interese către Cumpărător, în condițiile legislației.


Articolul 12 - MĂRFURI EXCEDENTARE


Orice mărfuri livrate in exces fată de cantitatea prevazută în Comandă pot fi refuzate de către Cumpărător în termen de 7 zile calendaristice de la livrare.


Articolul 13 - GARANȚII


Pe lângă orice alte garanții prevazute de legile aplicabile și detaliate în Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau de un furnizor al Vânzătorului, acestea garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformități care poate afecta întreaga sau o parte a Bunurilor și Serviciilor, cu excepția uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vânzare. Excepție fac produsele consumabile, care nu beneficiază de garanție.


Articolul 14 - TRANSFERUL PROPRIETĂȚII


Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plații din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).


Articolul 15 - RESPECTAREA LEGILOR ȘI STANDARDELOR


Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor și Serviciilor și aplicabile la sănătate, securitate, mediu.


Articolul 16 - RĂSPUNDERE


Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.


Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.


Vânzătorul va fi răspunzător in cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.


Articolul 17 - PREȚ DERIZORIU


Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. E posibil ca unele preturi să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.


Articolul 18 - ÎNCĂLCARE - TERMINARE


Dacă vânzătorul nu execută obligațiile sale, inclusiv în perioada de garanție, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acțiune va fi validat intre Părți în termen de 3 zile de la notificare. Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă prin e-mail, înainte ca aceasta să fi fost livrata. În caz contrar, comanda va face obiectul returnării bunurilor, menționat pe site-urile Vânzătorului.


Articolul 19 - FORȚA MAJORA


Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forța majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.


Articolul 20 - LEGEA APLICABILA - JURISDICȚIA


Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instantele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.


Articolul 21 - PREVEDERI DIVERSE

Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt în conflict cu oricare cerința legal aplicabilă, numitele prevederi nu vor fi aplicate și Parțile se vor strădui împreuna să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale. Parțile în contract vor fi considerate contractant independenți și nici uneia din parți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Parțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele parți.